Vul een subtitel in

TERMS & CONDITIONS

FOTOGRAFIE-CONVENANT MAISON MIUSE

Opdrachtgever geeft in combinatie met het geven van de opdracht toestemming om na afronding van de opdracht hiervan foto's te laten nemen door (fotograaf van) Opdrachtnemer. De fotografie zal maximaal twee keer een dagdeel in beslag nemen. Afspraken m.b.t tijd en datum zijn te allen tijde in overleg met Opdrachtgever. Deze foto's zullen door Opdrachtnemer aangewend mogen worden voor marketing doeleinden Opdrachtnemer (o.a. website Opdrachtnemer, fotoboek, beeldscherm in studio) en publicaties. Opdrachtnemer zal te allen tijde zorgdragen voor anonimiteit van de woonplaats, naam, adres van Opdrachtgever en fotomateriaal, zowel in schrift als digitaal (geotags). Ook zullen geen foto's openbaar worden gemaakt die de locatie van de het pand redelijkerwijs zouden kunnen lokaliseren. Opdrachtgever kan wensen aangeven omtrent publicaties, alleen heeft de Opdrachtnemer het uiteindelijke recht tot eindredactie.

ALGEMENE VOORWAARDEN MAISON MIUSE

ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt tot de levering van diensten en/of producten;

b. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MIUSE B.V., statutair gevestigd te (1077ET) Amsterdam, aan de Leonardostraat 9-1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61485020;

c. Opdracht: deze overeenkomst van opdracht ziet op

(i) het ontwerpen van en het adviseren over de inrichting van het interieur van Opdrachtgever en/of

(ii) het leveren van producten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of

(iii) het uitoefenen van werkzaamheden door Opdrachtnemer als Directievoerder;

d. Directievoerder: Opdrachtnemer in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Opdrachtgever, die zorgdraagt voor de coördinatie van de Opdracht en de communicatie tussen Opdrachtgever en derden, waaronder aannemers, in verband met de door aannemers eventueel uit te voeren verbouwingswerkzaamheden aan het Project. Opdrachtnemer houdt zich in dat verband o.a. bezig met: - Stijlbewaking; - Budgetbewaking; - Tijdlijnbewaking; - Coördinatie tekenwerkzaamheden; - Coördinatie tussen Opdrachtgever en overige partijen en leveranciers die betrokken zijn bij het verrichten van verbouwingswerkzaamheden aan het Project.

e. Honorarium: de vergoeding exclusief BTW, die Opdrachtnemer toekomt voor diens werkzaamheden onder de Opdracht;

f. Project: (de binnenzijde van) het gebouw, bouwwerk of een gedeelte daarvan, waarop de Opdracht aan Opdrachtnemer betrekking heeft.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of aanbiedingen van Opdrachtnemer.

2.2 Indien Opdrachtgever met betrekking tot de opdracht en/of een offerte verwijst naar de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van de opdracht en/of algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien sprake is van strijd tussen de bepalingen zoals vermeld in de offerte en/of de opdracht en de bepalingen in deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen in de offerte en/of de opdracht voorrang.

2.5 Nietigheid van één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden geacht voor de nietige bepaling een vervangend beding te zijn overeengekomen, dat het nietige beding naar strekking zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de Opdracht

3.1 Offertes van Opdrachtnemer zijn te allen tijde vrijblijvend. De offertes en aanbiedingen vermelden onder andere het Honorarium en de overige condities waaronder de Opdracht wordt uitgevoerd. Het Honorarium en andere vermelde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 De Opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte of aanbieding van Opdrachtnemer. Eventuele aanvullende toezeggingen, afspraken of mededelingen binden Opdrachtnemer pas indien deze toezeggingen, afspraken of mededelingen door de vertegenwoordigingsbevoegde persoon schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4 - Levertijd

4.1 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever in de Opdracht een levertijd zijn overeengekomen, wordt deze geacht bij benadering te zijn vastgesteld. Er is in geen geval sprake van een fatale termijn.

4.2 Indien door Opdrachtnemer de levertijd wordt overgeschreden, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan de Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan zijn verplichtingen uit de Opdracht te voldoen.

4.3 De levertijd gaat pas in wanneer Opdrachtnemer en Opdrachtgever over alle commerciële en technische details van de Opdracht definitieve schriftelijke overeenstemming hebben bereikt, alle noodzakelijke gegevens bij Opdrachtnemer zijn aangeleverd, en de goedgekeurde tekeningen in het bezit zijn van Opdrachtnemer.

4.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die Opdrachtnemer ten tijde van het overeenkomen van de levertijd bekend waren, en deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de Opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren, met dien verstande dat de Opdracht wordt uitgevoerd zodra de planning van Opdrachtnemer dit toelaat. De kosten die het gevolg zijn van deze vertraging worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed.

4.5 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de producten en/of materialen te leveren en de tijd om het meerwerk te verrichten, rekening houdend met de planning van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 - Uitvoering Opdracht

5.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Opdracht de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.

5.2 Opdrachtnemer handelt niet in strijd met de zorg van een Opdrachtnemer, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht slechts in zeer geringe mate is afgeweken van het goedgekeurde ontwerp. Een dergelijke afwijking van het goedgekeurde ontwerp is in geen geval reden voor afkeuring van het werk van Opdrachtnemer. Evenmin heeft Opdrachtgever in dat geval recht op korting, schadevergoeding en/of ontbinding van de Opdracht.

5.3 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat alle benodigde vergunningen, ontheffingen en/of andere beschikkingen van overheidswege aanwezig zijn om de Opdracht aan het Project uit te kunnen voeren.

5.4 Opdrachtgever dient tijdig alle benodigde gegevens en informatie aan Opdrachtnemer te verstrekken die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn.

5.5 De Opdrachtgever geeft geen opdrachten en/of aanwijzingen aan derden ter zake van het Project, zonder voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.

ARTIKEL 6 - Honorarium Opdrachtnemer

6.1 Het Honorarium van Opdrachtnemer wordt tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen in de Opdracht en zal in beginsel als volgt worden bepaald:

(i) een nader overeen te komen vast bedrag voor de uitvoering van de Opdracht; of

(ii) op basis van een nader overeen te komen vast uurtarief.

6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om - in aanvulling op het Honorarium als vermeld in lid 1 van dit artikel - aan Opdrachtgever lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, reis- en verblijfkosten, kosten voor het op verzoek van Opdrachtgever toezien op eventuele bouwwerkzaamheden door derden met betrekking tot het Project en kosten voor het op verzoek van Opdrachtgever maken van aanvullende ontwerpen, in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal voornoemde kosten gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen.

6.3 Opdrachtnemer heeft recht op een aanvullende vergoeding voor door hem op verzoek van Opdrachtgever verricht meewerk dat het gevolg is van

(i) aanpassingen van het ontwerp op verzoek van Opdrachtgever, nadat het ontwerp reeds eerder was goedgekeurd en/of

(ii) gewijzigde overheidsvoorschriften of overheidsbesluiten.

Indien meerwerk door Opdrachtnemer of een derde anderszins wenselijk is voor een deugdelijke uitvoering van de Opdracht, passen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig aan.Opdrachtnemer zal Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk hierover schriftelijk informeren en de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever toelichten.

ARTIKEL 7 - Intellectuele eigendomsrechten, eigendom documenten

7.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de originelen van tekeningen, schetsen, ontwerpen, begrotingen, ramingen en andere bescheiden die door de Opdrachtnemer zijn opgesteld, berusten te allen tijde bij de Opdrachtnemer, ook indien deze documenten in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever of een derde zijn verstrekt.

7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de uitvoering van het ontwerp met betrekking tot de Opdracht, of een gedeelte daarvan zonder de schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer te herhalen. Opdrachtnemer is met uitsluiting van Opdrachtgever en derden, gerechtigd het ontwerp met betrekking tot de Opdracht te openbaren, verveelvoudigen en/of te herhalen.

ARTIKEL 8 - Betaling

8.1 De Opdrachtgever voldoet de facturen van Opdrachtnemer met betrekking tot het Honorarium en/of anderszins binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum. De in de factuur genoemde bedragen luiden in Euro's.

8.2 Het Honorarium is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de Opdracht geldende omstandigheden. Indien er na het sluiten van de Opdracht sprake is van een stijging van de kostprijs van de diensten en producten, die door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdracht worden ingekocht, is Opdrachtnemer gerechtigd deze prijswijziging aan Opdrachtgever door te berekenen, indien de Opdracht ten tijde van de prijsstijging nog niet is voltooid. De prijswijziging dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer binnen veertien dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.

8.3 Indien de Opdrachtgever niet tijdig de in de vorige artikelleden genoemde factuur voldoet, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, met een minimum van 1% per maand.

8.4 Indien Opdrachtgever na ontvangst van een eerste betalingsherinnering nog steeds niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, bestaande uit:

• Een minimumtarief van € 40,= • 15% over eerste € 2.500,00;

• 10% over volgende € 2.500,00

• 5% over volgende € 5.000,00

• 1% over volgende € 190.000,00

• 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

8.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van een vermeende vordering op Opdrachtnemer met het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.6 Het volledige Honorarium van Opdrachtnemer is direct opeisbaar indien:

• een betalingstermijn is verstreken;

• Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of in surseance van betaling verkeert of is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

• een derde beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever heeft gelegd

8.7 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever aanvullende zekerheden te verlangen. Indien Opdrachtgever hieraan niet tijdig voldoet, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten of de Opdracht te ontbinden.

ARTIKEL 9 - Tussentijdse opzegging Opdracht

9.1 De Opdracht - behoudens voor zover deze ziet op de levering van producten - kan door Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

9.2 Indien de Opdrachtgever, niet zijnde een professionele Opdrachtgever, de Opdracht tussentijds opzegt, zonder dat er sprake is van een aan de Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming, alsmede bij opzegging door Opdrachtnemer vanwege een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming, is de Opdrachtgever gehouden aan de Opdrachtnemer 125% van het Honorarium en alle gemaakte en nog te verwachten kosten te vergoeden, berekend naar de stand van de verrichte werkzaamheden ten tijde van de opzegging.

9.3 Indien de Opdrachtgever, zijnde een professionele Opdrachtgever, de Opdracht tussentijds opzegt, zonder dat er sprake is van een aan de Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming, alsmede bij opzegging door Opdrachtnemer vanwege een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming, is Opdrachtgever gehouden aan Opdrachtnemer het volledige Honorarium tot einde Opdracht en de kosten te vergoeden.

ARTIKEL 10 - Garantie

10.1 Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aan Opdrachtgever geleverde producten voor de duur van de fabrieksgarantie, tenzij het tweedehands zaken betreft. Opdrachtnemer verschaft aan Opdrachtgever een schriftelijk garantiebewijs, bij gebreke waarvan het aankoopbewijs als garantiebewijs dient.

10.2 Indien de Opdrachtgever een beroep doet op garantie, draagt de Opdrachtnemer op eerste verzoek het recht op garantie dat door de fabrikant van het product aan hem is verleend, over aan de Opdrachtgever.

10.3 De in het vorige artikellid genoemde garantie geldt in beginsel niet, indien de producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

10.4 Opdrachtnemer zal alle communicatie met de fabrikant omtrent de geleverde producten, die binnen de garantietermijn niet deugdelijk zijn gebleken, op zich nemen. Eventuele kosten voor het terugnemen en/ of vervangen van het defecte product berusten bij de Opdrachtgever.

10.5 Opdrachtgever maakt geen aanspraak op garantie, indien een gebrek in het geleverde product het gevolg is van onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik, normale slijtage, en/of het zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigen van het product door Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde.

10.6 Opdrachtgever dient direct na ontvangst van het geleverde product te onderzoeken of het product voldoet aan de kwaliteit en kwantiteit die partijen zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen een week na ontvangst schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de gelegenheid te geven de klacht te onderzoeken. Te late melding van het gebrek heeft tot gevolg dat Opdrachtgever geen recht heeft op herstel, vervanging of schadevergoeding.

10.7 Opdrachtgever is ingeval van een tijdige melding van een gebrek in het product niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

10.8 Indien komt vast te staan dat de fabrikant de klacht van Opdrachtgever ongegrond oordeelt, komen alle kosten verband houdend met de klacht, voor rekening van Opdrachtgever. Het eindoordeel van de fabrikant is altijd leidend. Opdrachtnemer is op dat moment niet meer verantwoordelijk voor verdere communicatie met fabrikant. Opdrachtnemer is ook niet verantwoordelijk voor het vervangen en/ of repareren van de producten.

10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurverschillen. Kleuren van (natuurlijke) materialen als steen, leer en hout en geproduceerde materialen als gespoten oppervlakten en gebakken tegels e.d. kunnen kleurverschillen vertonen met de getoonde stalen/ presentaties e.d.

ARTIKEL 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem aan Opdrachtgever geleverde producten, totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Opdracht jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Nadat Opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, dient Opdrachtgever aan hem per ommegaande de toegang te verschaffen tot de plaats waar de producten zijn opgeslagen en hem in staat stellen de zaken terug te nemen.

11.2 Voor zover Opdrachtnemer eigenaar is van de producten als genoemd in het vorige artikellid, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden door te verkopen en deze evenmin te verpanden of anderszins te bezwaren.

11.3 Indien derden beslag leggen op de in lid 1 genoemde producten, of deze anderszins willen bezwaren, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer hiervan per ommegaande schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te verzekeren tegen brand-, ontploffings-, waterschade en diefstal gevaar en op verzoek van Opdrachtnemer een kopie van de polis aan hem te verstrekken. Bij een uitkering van de verzekeringspenningen is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen.

ARTIKEL 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht.

12.2 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Opdrachtnemer heeft geprotesteerd.

12.3 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van één jaar na ontvangst van het schriftelijke en met redenen omklede protest. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer een termijn heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming zal wegnemen, begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het einde van deze termijn, of zoveel eerder als Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen herstellen.

12.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

12.5 Voor zover de verzekeraar van Opdrachtnemer om welke reden dan ook geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in elk geval beperkt tot de hoogte van het Honorarium als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden, exclusief de kosten als genoemd in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden.

12.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan is bepaald in deze algemene voorwaarden.

12.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de door hem ingeschakelde hulppersonen en/of adviseurs.

12.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in verband met verbouwingswerkzaamheden aan het Project voorgedragen aannemer. Opdrachtgever dient voor dergelijke schade de aannemers rechtstreeks aan te spreken.

12.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever, die verband houdt met gebrekkige producten die Opdrachtgever op advies van Opdrachtnemer zelf heeft (in)gekocht.

12.10 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

ARTIKEL 13 - Directievoering

13.1 Opdrachtnemer treedt in zijn hoedanigheid van Directievoerder op als gemachtigde van Opdrachtgever, indien en voor zover partijen dit in de afzonderlijke Opdracht schriftelijk zijn overeengekomen en/of Opdrachtgever Opdrachtnemer nadien schriftelijk hiertoe heeft gemachtigd. Het ontbreken van een schriftelijke volmacht, kan Opdrachtnemer niet worden tegengeworpen indien hij aantoont dat Opdrachtgever anderszins heeft ingestemd, dan wel dat het optreden als gemachtigde van Opdrachtgever uit de gegeven omstandigheden of de aard van de Opdracht voortvloeit.

13.2 Opdrachtgever zal, indien Opdrachtnemer door hem als Directievoerder is aangewezen, niet zonder hem daarin te kennen, aan derden orders en aanwijzingen geven met betrekking tot het Project. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijke orders en/of aanwijzingen van Opdrachtgever aan derden.

13.3 Opdrachtnemer is als Directievoerder niet verantwoordelijk voor het namens Opdrachtgever uitvoeren van de opname en oplevering van het Project aan Opdrachtgever door derden. Indien Opdrachtgever wenst dat een derde namens hem de oplevering uitvoert, dient Opdrachtgever hiervoor een derde, zijnde een ter zake deskundige bouwkundige, in te schakelen.

ARTIKEL 14 - Overmacht

14.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Opdracht, indien dit voor de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is als gevolg van het buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen en/of buiten haar risicosfeer liggende wijziging van de bij het aangaan van de Opdracht bekende omstandigheden. Indien nakoming van de Opdracht als gevolg van overmacht in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, wordt de uitvoering van de Opdracht opgeschort voor een periode van maximaal 3 maanden, waarna partijen in overleg treden over tussentijdse wijziging of beëindiging van de Opdracht.

14.2 Onder overmacht als bedoeld in het vorige artikellid wordt tevens begrepen stakingen, alsmede overmacht en/of wanprestatie van toeleveranciers van Opdrachtnemer en verhindering van (tijdige) nakoming als gevolg van overheidsmaatregelen.

14.3 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen en aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd dit gedeelte van de Opdracht separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15 - Toepasselijk recht, geschillen

15.1 Op alle Opdrachten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing op de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden.

15.3 Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.